Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου

Ο Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος καθώς και τα εθνικά και διεθνή πρότυπα προσδιορίζουν τις απαιτήσεις για τις δειγματοληψίες και τις δοκιμές. Το Εργαστήριο της Εταιρείας είναι εξοπλισμένο και εξοπλίζεται συνεχώς με τρόπο που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και να εξασφαλίζονται ακριβή και αξιόπιστα αποτελέσματα εντός των ορίων ανοχής.

Αυτό επιτυγχάνεται με χρήση διακριβωμένου εξοπλισμού ιχνηλατούμενης ακρίβειας και ορθότητας.

Oλος ο εργαστηριακός εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για μετρήσεις των δοκιμών πρέπει να εξασφαλίζεται ότι εκτελεί μετρήσεις εντός των προκαθορισμένων ορίων ανοχής.

Κάθε όργανο του εξοπλισμού (Μηχανήματα, Συσκευές Μέτρησης και Δοκιμών, Μήτρες, Θερμόμετρα κ.λ.π) διακριβώνετε με τρόπο που να ιχνηλατείτε η μέθοδος διακρίβωσης και το αποτέλεσμα της διακρίβωσης.

Στο Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου, εκτελούνται όλες οι παρακάτω δοκιμές:

  • Los Angeles
  • Κοκκομετρία 
  • Δείκτης Μορφής
  • Δείκτης Σχήματος
  • Μέτρηση Παιπάλης
  • Ισοδύναμο Αμμου
  • Μπλέ του Μεθυλαινίου
  • Δείκτης Πλακοειδούς 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου στελεχώνεται από άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό και αποτελεί σημείο αναφοράς με τον εξοπλισμό του για τον χώρο της δυτικής Μακεδονίας και όχι μόνο.